2018 SEG International Exposition and Annual Meeting

14-19 October 2018, Anaheim, California, USA

Number of conference papers: 1,110

Haijun, Li,
Bin, Gao,
Ying, Shi,
Lili, Dai,
Liqing, Tong,
Heng, Yan,
Deqiang, Song,
Lizi, Guo,
Qian, Zhao,
2018-2995180 SEG Conference Paper - 2018
Su, Yuanda, China University of Petroleum, China
Fang, Xinding, Southern University of Science and Technology, China
Tang, Xiaoming, China University of Petroleum, China
2018-2991053 SEG Conference Paper - 2018
Ma, Yue, Aramco Research Center - Beijing, Aramco Asia
Ji, Xu, EXPEC Advanced Research Center, Saudi Aramco
BenHassan, Nasher M., EXPEC Advanced Research Center, Saudi Aramco
Luo, Yi, EXPEC Advanced Research Center, Saudi Aramco
2018-2984932 SEG Conference Paper - 2018
Brennan, Stephen, University of Auckland
Adam, Ludmila, University of Auckland
Sykes, Richard, GNS Science
Mohnhoff, Daniel, GNS Science
Strachan, Lorna, University of Auckland
2018-2969608 SEG Conference Paper - 2018
Orlander, Tobias, Technical University of Denmark
Andreassen, Katrine Alling, Technical University of Denmark
Fabricius, Ida Lykke, Technical University of Denmark
2018-2991154 SEG Conference Paper - 2018
Bandura, Laura, Chevron Energy Technology Company
2018-2980082 SEG Conference Paper - 2018
Mangel, Adam R., Colorado School of Mines
Bradford, John H., Colorado School of Mines
Singha, Kamini, Colorado School of Mines
2018-2983282 SEG Conference Paper - 2018
Cheng, Feng, China University of Geosciences, Wuhan
Xia, Jianghai, Zhejiang University, Hangzhou
Shen, Chao, China Jiliang University, Hangzhou
Hu, Yue, China University of Geosciences, Wuhan
Xu, Zongbo, Boise State University
Mi, Binbin, China University of Geosciences, Wuhan
2018-2990907 SEG Conference Paper - 2018
Maxwell, S. C.,
Garrett, D.,
Mamer, P.,
2018-2993572 SEG Conference Paper - 2018
Bathellier, Eric, Kietta
Haumonte, Luc, Kietta
2018-2997684 SEG Conference Paper - 2018

Download all

Download all - as PDF Download all - as Zip file