International Petroleum Technology Conference

15-17 November 2011, Bangkok, Thailand

Number of conference papers: 333

Subban, Packirisamy, Kuwait Oil Company
Al-ibrahim, Abdullah Reda, Kuwait Oil Company
Rajkhowa, Anupam, Kuwait Oil Company
14867-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Hubans, Christian, Total S.A.
Zamboni, Enrico, Total
Brechet, Emmanuelle, Total S.A.
Leher, Hubert, Total S.A.
Giovannini, Alain,
14605-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Zhou, Huawei, Texas Tech U.
Li, Peiming, CNPC/ BGP
Yan, Zhihui, CNPC/BGP
Yuan, Fang, Texas Tech University
14567-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Li, Yanpeng, Tongji University
Ling, Yun, BGP Inc.
Chen, Yuanzhong, BGP Inc., CNPC
Gao, Jun, BGP,CNPC,China
Xu, Gang, BGP Inc.
Chu, Fangdong, BGP Inc.
14443-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Mad Sahad, Salbiah, Petronas Research Sdn Bhd
Basaharudin, Shuhadah, Petronas Research Sdn Bhd
Abdul Halim, Mohd Firdaus, Petronas Research Sdn Bhd
14736-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Mandal, Dipak, Petronas Carigali Sdn Bhd
Suwarlan, Wahyudin, Petronas Carigali Sdn Bhd
Abu Mansur, Roslan, Petronas Carigali Sdn Bhd
Ali, Kartina, Petronas Carigali Sdn Bhd
Masoudi, Rahim, Petronas
14793-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Roopa, Iannie Vashti, BP
14955-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Anquelle, Lorette, Total S.A.
15283-ABSTRACT IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Sun, Fang Jian,
Zhenquan, Li, Shengli Oilfield co., SINOPEC
Guanghuan, Wu, Shengli Oilfield co., SINOPEC
14582-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions
Barry, Mike D., ExxonMobil Development Co.
Hecker, Michael Thomas, ExxonMobil Development Co.
Yeh, Charles S., ExxonMobil Upstream Research Co.
Moffett, Tracy, Exxon Mobil Corporation
14644-MS IPTC Conference Paper - 2011
View rights & permissions

Download all

Download all - as PDF Download all - as Zip file